29.10.2023

Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ORLEN Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531983, REGON: 360160621, NIP: 7743221601 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą „LOTOS Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161302, REGON: 192904586, NIP: 5832818943 („Spółka Przejmowana”), Zarządy obu spółek działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („KSH”) i art. 5151 § 1 KSH w związku z art. 516 § 61 KSH w dniu 28 września 2023 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 KSH, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że stosownie do art. 500 § 2 i 21 KSH w związku z art. 516 § 61 KSH, Plan Połączenia zostaje udostępniony bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu.

Dokumenty do pobrania: