O Firmie

Polityka dobroczynności

Jesteśmy otwartości na świat, który nas otacza, zwracamy uwagę na problemy innych oraz środowiska. Chcemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności, dobrego sąsiada. „Polityka dobroczynności” jest istotnym elementem odpowiedzialności społecznej zarówno ORLEN Serwis, jak i Grupy ORLEN.

Obszary dobroczynności

Wspieramy inicjatywy związane z:

 • racjonalnym kształtowaniem środowiska i gospodarowaniem jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom,
 • utrzymywaniem i przywracaniem przyrody do stanu właściwego,
 • ideą gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Wspieramy inicjatywy związane z:

 • Rodzinnymi Domami Dziecka oraz młodzieżą, która je opuszcza,
 • grupami wykluczonymi społecznie, w tym osobami niepełnosprawnymi,
 • repatriantami oraz ich rodzinami,
 • społecznością lokalną oraz partnerami lokalnymi.

Wspieramy inicjatywy związane z:

 • zawodowymi i ochotniczymi służbami ratowniczymi,
 • podmiotami, które działają na rzecz bezpieczeństwa na drogach,
 • instytucjami i placówkami medycznymi,
 • promowaniem zdrowego i aktywnego trybu życia.

Wspieramy inicjatywy związane z:

 • zawodowymi i ochotniczymi służbami ratowniczymi,
 • podmiotami, które działają na rzecz bezpieczeństwa na drogach,
 • instytucjami i placówkami medycznymi,
 • promowaniem zdrowego i aktywnego trybu życia.

Darowizny

1. ORLEN Serwis S.A. udziela darowizn bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Fundacji ORLEN – DAR SERCA.

2. Wszystkie otrzymane prośby o wsparcie są wnikliwie analizowane i oceniane, zgodnie z priorytetami działalności dobroczynnej oraz realizowanymi programami.

3. ORLEN Serwis S.A. rozpatruje wnioski o udzielenie darowizny:

a) pracownikom ORLEN Serwis S.A z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.,

b) jednostkom sektora finansów publicznych,

c) jednostkom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. ze zm.),

d) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

e) stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski od tych jednostek, po wstępnej analizie, mogą być również przekazywane do Fundacji ORLEN – DAR SERCA.

4. ORLEN Serwis S.A. będzie pozostawiał bez rozpoznania wnioski złożone przez związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, kluby sportowe będące spółkami prawa handlowego oraz partie polityczne i utworzone przez nie fundacje lub stowarzyszenia.

5. Wnioski osób fizycznych (z wyłączeniem pracowników ORLEN Serwis S.A.), będących w trudnej sytuacji życiowej/losowej, o udzielenie darowizny rozpatruje Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Wnioski tego rodzaju, o ile trafią do ORLEN Serwis S.A., będą przekazywane do rozpatrzenia przez Fundację.

6. Wzory wniosków o udzielenie darowizny dostępne są na stronie internetowej: www.orlenserwis.pl oraz w Biurze Organizacji i Administracji ORLEN Serwis S.A. Wnioski należy przesyłać na adres ORLEN Serwis S.A, Biuro Organizacji i Administracji, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem „Wniosek o udzielenie darowizny”.

7. Warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia darowizny dla podmiotu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest złożenie do ORLEN Serwis S.A. wniosku w formie pisemnej, zawierającego w szczególności informacje dotyczące wnioskodawcy oraz celu darowizny.

8. W trakcie rozpatrywania wniosku, ORLEN Serwis S.A. może zwracać się do wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów, m.in. określających ustrój danego podmiotu (np. statut) wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności  (np. aktualny odpis z KRS), sprawozdania z działalności za rok poprzedni, itp.

9. ORLEN Serwis S.A. wspiera w szczególności:

a) inicjatywy mieszczące się w ramach określonych priorytetów i realizowanych programów,

b) podmioty, którym udało się zebrać co najmniej 15% środków na wnioskowany cel.

10. ORLEN Serwis S.A. nie przekazuje darowizn podmiotom, które:

a) nie przedstawiły wszystkich niezbędnych dokumentów lub nie udzieliły wyjaśnień, o które wnioskował ORLEN Serwis S.A. – po przekazanej prośbie o ich uzupełnienie lub udzielenie,

b) przedłożyły dokumenty budzące zastrzeżenia co do ich autentycznośc iub rzetelności, których wnioskodawcy nie potrafili wyeliminować,

c) nie rozliczyły się lub rozliczyły częściowo z darowizny otrzymanej w ostatnich 5 (pięciu) latach, pomimo dodatkowej prośby o rozliczenie, w związkuz kierowanym wnioskiem o kolejną darowiznę,

d) wykorzystały w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat darowiznę niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówiły poddania się kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, o której mowa w umowie darowizny.

W uzasadnionych sytuacjach opisane wyżej przypadki mogą być rozpatrzone indywidualnie.

1. Wszelkie obowiązki obdarowanego, z tytułu udzielonej przez ORLEN Serwis S.A. darowizny, są każdorazowo określane w umowie darowizny.

2. Darowizna może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie. Dopuszcza się wykorzystanie części środków finansowych na pokrycie tzw. kosztów administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania celu.

3. ORLEN Serwis S.A. ma prawo, na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, kontrolować jego przebieg, w tym zgodność wydatkowania środków z celem określonym w umowie darowizny. Ma również prawo do skontrolowania sposobu wykorzystania przedmiotu darowizny lub zwrócenia się o udzielenie pisemnej informacji w tym zakresie, w okresie 3 (trzech) lat od daty przedstawienia rozliczenia darowizny przez obdarowanego.

4. Obdarowany, który nie jest lub nie będzie w stanie zrealizować przedsięwzięcia sfinansowanego/dofinansowanego przez ORLEN Serwis S.A, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ORLEN Serwis S.A., a także zwrócić całość otrzymanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, związanymi z przechowywaniem środków finansowych stanowiących darowiznę, na rachunek bankowy ORLEN Serwis S.A.

5. W przypadku wykorzystania darowizny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub odmowy poddania się przez obdarowanego kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, ORLEN Serwis S.A. może zażądać zwrotu przedmiotu darowizny. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu wezwania w tej sprawie.

1. Obdarowany jest zobowiązany do rozliczenia darowizny na zasadach i w terminie określonym w umowie darowizny.

2. Dokumenty finansowe i inne materiały potwierdzające wykorzystanie darowizny powinny być sporządzone rzetelnie i nie mogą budzić wątpliwości pod względem merytorycznym i formalnym.  Wszystkie kopie dokumentów, o ile nie jest możliwe przesłanie ich oryginałów, wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę reprezentującą obdarowanego.

3. Na każdym dokumencie księgowym, stanowiącym załącznik do rozliczenia, powinna znaleźć się informacja: sfinansowano/dofinansowano ze środków ORLEN Serwis S.A. zgodnie z umową darowizny (należy podać nr umowy darowizny, datę jej zawarcia oraz wykorzystaną kwotę darowizny).

4. Obdarowany ma obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej darowizny przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat lub dłużej, jeśli wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Obdarowany ma obowiązek udostępnienia dokumentacji dotyczącej udzielonej darowizny, na każdy wniosek ORLEN Serwis S.A.

6. Wszelkie zmiany dotyczące wykorzystania przedmiotu darowizny lub też sposobu rozliczenia umowy wymagają wcześniejszej pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) zgody ORLEN Serwis S.A.

Wniosek o udzielenie darowizny dla osób fizycznych

ORLEN Serwis rozpatruje wyłącznie wnioski pracowników ORLEN Serwis. W celu ubiegania się o wsparcie ze środków ORLEN Serwis prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres:

ORLEN Serwis S.A., Biuro Organizacji i Administracji,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem „Wniosek o udzielenie darowizny”.

Do wniosku prosimy dołączyć informacje potwierdzające i uwiarygodniające wniosek i wnioskodawcę (np. informacje o dochodach/stanie materialnym rodziny, zaświadczenia lekarskie, itp.) 

Wnioski osób fizycznych (z wyłączeniem pracowników ORLEN Serwis), będących w trudnej sytuacji życiowej/losowej, o udzielenie darowizny rozpatruje Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Wnioski tego rodzaju, o ile trafią do ORLEN Serwis, będą przekazywane do rozpatrzenia przez fundację.

Wniosek o udzielenie darowizny dla osób prawnych

ORLEN Serwis udziela darowizn bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Fundacji ORLEN – DAR SERCA. W celu ubiegania się o wsparcie ze środków ORLEN Serwis prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres:

ORLEN Serwis S.A., Biuro Organizacji i Administracji,

ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem „Wniosek o udzielenie darowizny”.