O Firmie

Dokumenty i certyfikaty

Poniżej znajdziesz dokumenty oraz certyfikaty kluczowe dla funkcjonowania ORLEN Serwis.

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ORLEN Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531983, REGON: 360160621, NIP: 7743221601 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą „LOTOS Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161302, REGON: 192904586, NIP: 5832818943 („Spółka Przejmowana”), Zarządy obu spółek działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („KSH”) i art. 5151 § 1 KSH w związku z art. 516 § 61 KSH w dniu 28 września 2023 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 KSH, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że stosownie do art. 500 § 2 i 21 KSH w związku z art. 516 § 61 KSH, Plan Połączenia zostaje udostępniony bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu.

Dokumenty do pobrania:

Polityka ZSZ wspiera strategiczny kierunek Grupy ORLEN. Nasze działania wpisują się w cel oraz kontekst Grupy, w tym wpływu jej działań, wyrobów i usług na środowisko naturalne.

Realizujemy politykę ZSZ poprzez:

 • wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie ZSZ na zgodność z normami: 
  • o    PN-EN ISO 9001,
  • o    PN-EN ISO 14001, 
  • o    PN-N 45001,
  • o    PN-ISO/IEC 27001, 
  • o    PN-EN 3834-2, 
  • o    PN-EN 1090-1+A1, 
  • o    PN-EN 1090-2+A1, 
  • o    PN-EN ISO/IEC 17025;
 • dostarczanie usług na wysokim poziomie, 
 • monitorowanie i analizę zadowolenia naszych klientów, 
 • spełnienie wymagań, w tym wymagań prawnych i innych dla realizowanych procesów,
 • minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, 
 • podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej naszych pracowników,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • utrzymanie zabezpieczeń bezpieczeństwa informacji.

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Serwis regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie „RODO” oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz poręczycieli pożyczek udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach wspólnej działalności socjalnej ORLEN i podmiotów, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej.

Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących:

 • oferenta,
 • wykonawcę,
 • zleceniobiorcę,
 • kontrahenta,
 • dostawcę,
 • pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z powyższymi przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN Serwis.

Klauzula informacyjna dla

 • oferenta,
 • wykonawcy,
 • zleceniobiorcy,
 • kontrahenta,

będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podlegającej wpisowi do CEIDG w tym wspólnika spółki cywilnej.